Kurs całoroczny 2024

1,049 

Kurs całoroczny z chemii jest kompleksowym programem, który przygotowuje uczniów do zrozumienia i opanowania chemii organicznej i nieorganicznej, a także umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych. Moim celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także zachęcenie uczniów do zrozumienia i logicznego myślenia w dziedzinie chemii. Kurs obejmuje pełne omówienie zagadnień teoretycznych, ćwiczenia praktyczne oraz dostęp do materiałów kontrolnych.

Celem tego kursu jest nie tylko przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. Kładę nacisk na logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a nie uczenie się na pamięć.

Wszystkie materiały kontrolne, sprawdziany i quizy są dostępne online, co pozwala Ci na systematyczne monitorowanie swojego postępu i samodzielną pracę w tempie dostosowanym do ich potrzeb. Dzięki temu kursowi uczeń zyskuje solidne podstawy w chemii i pewność siebie w rozwiązywaniu zadań maturalnych, co jest kluczowe w przygotowaniach do matury z chemii.

Masz pytania? Jestem dostępna do odpowiedzi na pytania uczniów. W każdej lekcji istnieje możliwość zadawania pytań lub wyjaśniania wątpliwości poprzez komentarze. Współpraca z uczniami jest dla mnie priorytetem, dlatego jestem gotowa pomóc w zrozumieniu każdej kwestii.

 

Kategoria:

Opis

Zakres Tematyczny:

1. Chemia Nieorganiczna:
o Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków.
o Wiązania chemiczne, promieniotwórczość
o Reakcje chemiczne i równania reakcji.
o Kwasy, zasady, tlenki i sole.
o Reakcje utleniania i redukcji.
o Teorie kwasowo – zasadowe
o Pierwiastki bloku s, p i d.

2. Chemia Organiczna:
o Węglowodory: budowa, klasyfikacja i reakcje.
o Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estrach, aminy, amidy.
o Izomeria optyczna. o Aminokwasy i cukry.

3. Zadania Rachunkowe:
o Rozwiązywanie zadań z chemii przy użyciu proporcji i równań reakcji. o Obliczenia stechiometryczne i niestechiometryczne
o Wydajność reakcji chemicznych
o Ustalanie wzoru empirycznego i rzeczywistego
o Obliczenia w mieszaninach
o Stężenie procentowe, molowe, rozpuszczalność i hydraty
o Zadania związane z ułamkiem molowym
o Miareczkowanie
o Stopień, stała dysocjacji i pH
o Kinetyka
o Elektrochemia – ogniwa
o Podstawy termodynamiki

 

Metody Nauczania:

  • Lekcje Teoretyczne: Bogate w treści lekcje omawiają teorię i kluczowe koncepcje z chemii organicznej i nieorganicznej.
  • Ćwiczenia Praktyczne: Każda lekcja jest bogata w ćwiczenia, dzięki czemu od razu przećwiczysz omówiony materiał
  • Zadania Rachunkowe: Rozwiązywanie zadań rachunkowych z chemii, korzystając z proporcji i równań reakcji.
  • Sprawdziany: Kontrola postępów za pomocą sprawdzianów, wraz z odpowiedziami do samodzielnego sprawdzenia.
  • Quizy: Krótkie quizy po każdej lekcji, aby utrwalić wiedzę i zapewnić szybkie oceny postępów.