jumbo

Regulamin

Definicje
1. Usługodawca – Marta Klin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Marta Klin, NIP 712-29-38-691, ul. Koralowa
9/49 20-583 Lublin
2. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna; (3)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
3. serwis – witryna www.chemiana100procent.pl
4. e-book – przygotowane w formie pliku komputerowego opracowania
5. kurs online – usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę za pomocą platformy Clickmeeting
6. zakup online – procedura zamawiania treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu
7. konto, konto użytkownika – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługodawcę zbiór
zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach ( kursach i e-bookach) w sklepie internetowym

Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.chemiana100procent.pl prowadzony jest przez Martę Klin prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marta Klin Korepetycje z chemii wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Koralowa 9/49 20-583 Lublin, NIP: 7122938691, regon: 384114329, adres poczty elektronicznej: klinmarta@gmail.com
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia
4. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkowników, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z płatnych części serwisu.

Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie należą do Usługodawcy i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga uzyskania jego zgody.
2. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach Kursu w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek Użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.2017.880 tj. z dnia 2017.05.05 z późniejszymi zmianami). Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie innym osobom lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie jego treści w całości lub w części oraz modyfikowanie materiałów, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie pisemnej z Usługodawcą.. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom, chyba, że zostanie to ustalone z Usługodawcą.

Warunki zawierania umowy
1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub informacji o konkretnym Kursie lub e-booku, Kursy są płatne a wysokość
wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Użytkownika podawana jest w Formularzu Zamówienia.
2. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.chemiana100procent.com
3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
4. Wypełniając Formularz Zamówień, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym swoich danych zawartych w Formularzu Zamówień oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter
5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania przez Usługodawcą informacji przyjęcia zamówienia za pośrednictwem korespondencji na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
6. W przypadku podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Użytkownik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Regulamin; Użytkownika poucza się, że podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania ze strony internetowej i wykupienia kursu lub e-booka. Poucza się, że Użytkownik ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwości ich poprawy; Usługodawca nie przewiduje udostępniania tych danych innym osobom.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Kursu spowodowane:
1. podaniem nieprawidłowych danych w procesie rejestracji, w tym nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,
2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, na przykład takim jak: pożar, powódź, wojna, działania władz państwowych, uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji.
7. Usługodawca zastrzega również, iż w razie naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle swojego wyboru:
1. zablokować Użytkownikowi dostęp do Kursu lub e-booka.
2. zablokować Użytkownikowi konto w serwisie
3. zablokować Użytkownikowi możliwość kupna kolejnych Kursów lub e-booków

Dostęp do zakupionych towarów
1. Po dokonaniu zakupu online , użytkownik poprzez dostęp do swojego konta może przenieść się do strony internetowej i na swoim koncie uzyskać dostęp do zakupionych materiałów – kursów i e- booków w formie PDF.
2. Dostęp do materiałów uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
3. Dostęp do e-booków wymaga zainstalowanego oprogramowania pozwalającego na odczyt materiałów w formie.pdf, takich jak Adobe Acrobat Reader.
4. W przypadku gdyby kurs lub e-book zawierał błąd obliczeniowy, tekstowy, Usługodawca zobowiązuje się do zaktualizowania treści cyfrowej, i udostępnienia treści cyfrowej w prawidłowej formie
5. Czas dostępu do Kursu ograniczony jest w zależności od wyboru oferty, dostęp do e-booków jest dożywotni
6. Produkty elektroniczne takie jak opracowania, oraz kursy nie podlegają zwrotowi. Użytkownik traci prawo do zwrotu materiału elektronicznego, art. 38 pkt 13 ustawy prawo konsumenta. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z tym punktem regulaminu.
7. Materiały udostępnione w formie bezpłatnej mogą zostać usunięte w każdym momencie.

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania rejestracji, zakupu i udostępnienia Kursu oraz e-booków, wystawienia rachunku za zakup Kursu czy komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług droga elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonania umowy sprzedaży Kursu lub e-booka zamówionego przez Użytkownika
4. Użytkownik podając dane osobowe, oświadcza że są one zgodne z prawdą.
5. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

Prawo odstąpienia
1.Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Koralowa 9/49 20-583 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klinmarta@gmail.com
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczeniaUżytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
4.Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez użytkownika od umowy, które obowiązany jest ponieść użytkownik.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; ( (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt stworzony na indywidualne zamówienie Użytkownika; ( (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało naruszone po dostarczeniu;
6. Prawo odstąpienia nie dotyczy produktów elektronicznych art. 38 pkt 13 ustawy prawo konsumenta.

Dane osobowe i prywatność
Administratorem danych osobowych ucznia jest Usługodawca, tj. Marta Klin, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Korepetycje z chemii Marta Klin, NIP 712-29-38-691. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez ucznia w procesie rejestracji konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Reklamacje
Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika na przykład: pisemnie na adres: ul. Koralowa 9/49 20-583 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klinmarta@gmail.com

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.